Algemene gebruikersvoorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn opgesteld met betrekking tot het Samsung Loyalty Points programma en gelden voor alle deelnemers:

 1. Het Samsung Loyalty Points programma is strikt bedoeld voor de Samsung Service medewerkers (hierna te noemen ‘deelnemers’).
 2.  Voor de ontwikkeling en het beheer is Samsung een partnerschap aangegaan met Touch Incentive Marketing (hierna te noemen: ‘Touch’). Deze partij draagt zorg voor het beheer van het loyaliteits platform en de logistieke afhandeling van bestelde artikelen.
 3. Touch is  verantwoordelijk voor het correct verwerken van mutaties, teksten en andersoortige aanpassingen welke zijn gerelateerd aan het Samsung Loyalty Points programma.
 4. Iedere vorm van verdacht of frauduleus gedrag door deelnemers inzake het Samsung Loyalty Points programma  levert direct schorsing op van deelname. Samsung behoudt zich het recht voor om deelnemers direct uit te sluiten van deelname, zonder opgaaf van reden.
 5. Punten zijn niet overdraagbaar aan andere personen of derden.
 6. Punten zijn alleen inwisselbaar voor artikelen zoals zichtbaar in het online spaarassortiment van het Samsung Loyalty Points programma. 
 7. Punten zijn minimaal inwisselbaar tot het einde van de looptijd van het Samsung Loyalty Points programma. Hierover zullen deelnemers ruim van tevoren op de hoogte worden gesteld via deze website en/of per e-mail (mits het e-mailadres van de deelnemer bekend is). 
 8. Zodra een medewerker uit dienst gaat of niet langer voor Teleperformance aan de slag is, kan er vanaf de datum van uitdiensttreding (de dag na je laatste werkdag) geen aanspraak meer gemaakt worden op de gespaarde points. Het is vanaf die datum ook niet meer mogelijk om Points in te wisselen.
 9. Voor inlichtingen over o.a. artikelen in het spaarassortiment en het logistieke proces kunnen deelnemers direct contact opnemen met de helpdesk van het Samsung Loyalty Points programma. 
 10. Levering van digitale e-vouchers of e-tickets aan het adres van de deelnemer vindt plaats op basis van een e-voucher of e-ticket fulfilment proces. 
 11. Samsung en Touch zijn niet aansprakelijk voor onvoorziene wijzigingen in het spaarassortiment en/of het niet meer leverbaar zijn van artikelen en/of een eventuele vertraging in de levering van artikelen. 
 12. Het aanbod van artikelen geldt zolang de voorraad strekt. Zet- en/of drukfouten in de brochure en productomschrijvingen evenals wijzigingen in de afgebeelde artikelen, voorwaarden en puntwaarden zijn voorbehouden. 
 13. Bestelde artikelen worden aan de deelnemer verstrekt. Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de artikelen of dit programma kunnen niet op Samsung of Touch worden verhaald
 14. Op vrijwel alle artikelen zijn de gebruikelijk geldende garantievoorwaarden van de leverancier van toepassing. Veelal zijn de garantievoorwaarden los bijgevoegd of maken deel uit van de originele verpakking. Sommige garantiebewijzen dienen direct aan leveranciers ingezonden te worden om aanspraak op garantie te maken. De ontvanger van het artikel is hier persoonlijk verantwoordelijk voor. Indien men gebruik wil maken van de garantie of een artikel wil retourneren, dient er vooraf een e-mail of schriftelijke brief, te worden gestuurd aan de helpdesk van het Samsung Loyalty Points programma. 
 15. In geval van een geschil inzake het programma, is de beslissing van de directie van Samsung doorslaggevend. 
 16. Noch tijdens, noch na de looptijd van het programma is Samsung en/of Touch aansprakelijk voor enige schade, enig ongeval of vervolgschade waarmee de deelnemer via het Samsung Loyalty Points programma wordt geconfronteerd. Wat daar de oorzaak ook van is.
 17. Samsung behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het Samsung Loyalty Points programma te staken en/of het reglement, de producten en belevenissen en/of deze voorwaarden aan te passen.
 18. Naast deze voorwaarden kan Samsung andere voorwaarden stellen. Deelnemers zijn of worden hierover geïnformeerd. 
 19. Verkregen en verwerkte gegevens zullen nooit (niet tijdens de looptijd van het Samsung Loyalty Points programma noch na afloop) worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor het uitvoeren van het Samsung Loyalty Points programma.

Garantie

Op vrijwel alle artikelen zijn de gebruikelijk geldende garantievoorwaarden van toepassing. Veelal zijn de garantievoorwaarden los bijgevoegd of maken ze deel uit van de originele verpakking. Sommige garantiebewijzen dienen direct aan leveranciers ingezonden te worden om aanspraak op garantie te maken. De ontvanger van het artikel is hier persoonlijk verantwoordelijk voor. Indien je gebruik wenst te maken van een garantieregeling of een artikel wilt retourneren, adviseren we per e-mail of telefonisch contact op te nemen met de helpdesk.

Opmerkingen en klachten
Eventuele opmerkingen en/of klachten omtrent artikelen en/of het programma kunnen deelnemers melden bij de helpdesk. Anderzijds kan er ook schriftelijk kan er ook worden gereageerd via onderstaand adres:

Antwoordnummer
Touch Incentive Marketing 
t.a.v. Samsung Loyalty Points
E-mail: support@touchincentive.com
Blaak 16
3011 TA Rotterdam